สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้า  เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหน้าที่จัดหาแหล่งพลังงานและผลิตกำลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ รวมทั้งมีอำนาจในการจัดซื้อ หรือขายกำลังไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วจัดส่งต่อให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะส่งกำลังไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งตั้งกระจายไปตามเมืองต่างๆ โดยมีศูนย์ควยคุมระบบไฟฟ้าคอยควบคุมการผลิต และการส่งกำลังไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าแต่ละแห่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษระการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และฤดูกาล ดังนั้นการผลิตกำลังไฟฟ้าและการจัดส่งกำลังไฟฟ้า จึงต้องมีการติดต่อประสานงานกัน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้

                เนื่องจากประเทศไทยมีการขยายตัวในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทเอกชนตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วจ่ายให้ระบบไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ
                1. บริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Independent Power Producer หรือ IPP)
                2.บริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP)
                 อย่างไรก็ตามทั้ง IPP และ SPP ยังต้องอยู่ภายในการควบคุมอย่างใกล้ชิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
                ในอนาคตการผูกขาดการบริการด้านพลังงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แห่งในประเทศไทยจะต้องค่อยๆ หมดไปตามแนวโน้มทางสากลโลกซึ่งเรียกว่า Deregulation ถ้าสามารถเป็นได้ดั่งที่กล่าวมาแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับอุตสาหกรรมการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย